Etkinlik Oturumları

Oturum- 1) Kritik Altyapılar: Telekom Sektörü

Son yıllarda Devlet destekli saldırılarda özellikle siber casusluk ve siber sabotajlara yöneldiği bu nedenle de kritik altyapıların her zamankinden daha çok siber tehditlerin odağında yer aldığı bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerin büyük çoğunluğunda siber güvenlik stratejisinin yanı sıra kritik altyapılar için de sektörlere özel strateji ve eylem planları hazırlanmaktadır. Bu Oturumda Telekom Operatörleri tarafından siber güvenliğin güçlendirilmesi ve kritik altyapıların korunması ile “Siber Güvenlik Ekosistemi” nin geliştirilmesi amacıyla Telekom sektöründe yapılması gerekenler ve regülasyondan beklentileri ortak akıl oluşturmak amacıyla tartışılacaktır.

Oturum- 2) Yerli Teknolojilerin Önemi

Gerek kurumsal gerekse bireysel düzeyde siber güvenlik farkındalığının artırılması son derece önemlidir. Farkındalık düzeyinin artırılarak yeterli bilinç ve bilgi seviyesine ulaşmak siber tehditlerle mücadelenin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Bunu gerçekleştirmenin en önemli koşullarından biri de yeterli miktarda yerli siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi ve bu çözümlerin hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Bu oturumda yerli üreticiler tarafından “Siber Güvenlik Ekosistemi” nin geliştirilmesi amacıyla yapılması gerekenler, eylem planları ve ArGe teşvik mekanizmalarında yapılması gereken düzenlemeler ortak akıl oluşturmak amacıyla tartışılacaktır.

Oturum- 3) STK’ların Siber Güvenlikteki Konumu

Siber güvenlik alanında strateji ve politikaların belirlenmesi aşamalarında ve gerekli düzenlemeler yapılırken siber güvenlik ekosistem paydaşlarının ortak aklıyla gerçekleştirilmesi ve farkındalık seviyesinin yükseltilmesi amacıyla STK’ların etkin olarak kullanılması önemlidir. Siber güvenlik farkındalığının ülke genelinde tesis edilebilmesi için güçlü STK’lara ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, sürdürülebilir siber güvenliğin ülke seviyesinde tesis edilebilmesi için yenilikçi ve özgün teknolojilerin milli olanaklar ile geliştirilmesi çok önemlidir. Söz konusu siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilebilmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu oturumda STK’lar tarafından siber güvenlik alanında farkındalığının arttırılması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak yapılması gerekenler, eylem planları ve düzenlemeler ortak akıl oluşturmak amacıyla tartışılacaktır.

Oturum- 4) Kamu’da Siber Güvenlik Farkındalığı

UDHB başkanlığında toplanan Siber Güvenlik Kurulu tarafından 2013-2014 yıllarına ait Siber Güvenlik strateji ve Eylem Planı 20 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 2016 yılında ise 2016-2019 Siber Güvenlik strateji ve Eylem Planı olarak güncellenmiştir. Söz konusu eylem planlarının uygulanması, sonuçlarının ölçümlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi dolayısıylada etkinleştirilmesi ancak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üst yöneticilerin siber güvenlik farkındalığının arttırılması ve bu yöneticiler tarafından işin sahiplenilmesi ile sağlanabilir. Bu oturumda Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Bilişim ve/veya Siber Güvenlik Daire Başkanları tarafından siber güvenlik alanında farkındalığının arttırılması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, ulusal siber güvenliğin kapasitesinin arttırılmasına ve kritik altyapıların korunması yönelik olarak yapılması gerekenler, eylem planları ve düzenlemeler ortak akıl oluşturmak amacıyla tartışılacaktır.

Oturum- 5) Nitelikli İnsan Kaynağı

Siber güvenlik alanında farkındalık seviyesinin yükseltilmesi ile ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için üniversitelere önemli görevler düşmektedir. İlk ve orta öğretimden başlamak üzere siber güvenlik farkındalık eğitimlerinin eğitim müfredatlarına eklenmesi önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu oturumda akademisyenler tarafından siber güvenlik alanında farkındalığının arttırılması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak yapılması gerekenler, eylem planları ve yol haritaları insan, süreç ve teknoloji boyutuyla tartışılacak ve karar vericilere iletilmek üzere ortak akıl oluşturulacaktır.